گستره خدمات

 

گستره خدمات:

 صدر احداث انرژي بـا داشتن چارت سازماني مناسب و كارشناسان با تجربه در زمينه برق و انرژي فعاليت مي كند.

 

 1. اهم فعاليت هاي اين شركت به شرح ذيل است:

 

 • مطالعات توجيهي وامكان سنجي
 • طراحي و تهيه نقشه های تفضیلی
 • تهيه اسناد مناقصه وبرآورد طرح
 • مناقصه گذاري و نظارت بر اجراي طرح
 • مديريت پروژه و برنامه ريزي
 • نظارت و بازرسي بر عمليات
 • بازرسي فني و كنترل كيفيت
 • خدمات مهندسي  در پروژه هاي EPC

 

 1. خدمات فني و مهندسي

 

 • مطالعات فني ـ اقتصادي و امکان سنجی
 • طراحي و تهيه مشخصات فني خطوط و پست ها
 • تهیه اسناد ونقشه های تفضیلی عملیات اجرایی
 • نقشه برداري و مسيريابي خطوط انتقال نيرو
 • تهيه مشخصات قراردادي و اسناد مناقصه
 • بررسي پيشنهادهاي ارائه شده و مذاكرات قراردادي
 • تهيه قرارداد نهايي، مرور مستندات و بررسي اسناد فني پيمانكاران و سازندگان تجهيزات
 • نظارت بر انجام آزمايش ها و عمليات اجرايي تا مرحله راه اندازي