معرفی شرکت

شركت صدر احداث انرژي يكي از شركت‌هاي مهندسي و مشاوره اي پيشرو در ايران است كه با هدف ارائه خدمات مهندسي مشاوره اي در زمينه هاي پستهاي فشارقوي ، خطوط انتقال نيروو شبكه هاي توزيع آغاز به كار كرد.

صدر احداث انرژي به موازات پيشرفت و تغيير در نيازهاي صنعت آب و برق كشور و ساير صنايع، فعاليت خود تعريف و قادر به ارائه بسياري از خدمات مهندسي و مشاوره اي در زمينه انرژي و برق است.

صدر احداث انرژي با بهرگيري ار كارشناسان مجرب و استفاده از خدمات بيش از 10 متخصص توانمند قادر به ارائه بهترين راه حل ها از نظر فني، اكولوژيكي و اقتصادي با پروژه هاي پيچيده است، راه حل هايي كه با خواسته ها و تقاضاهاي آينده تطابق دارند.

صدر احداث انرژي به منظوراجراي بهينه تعهدات خود نه تنها از دانش و همياري گروه هاي تخصصي خود استفاده مي كند، بلكه دانش و تجربيات مشاوران و همكاران بين المللي خود را نيز به كار مي گيرد.